KRW en Noord Bovenpolder: onteigenen?

Percelen in Noord Bovenpolder 1 t/m 20

Stichting Het Wantij heeft gedurende de sessies met de Kaderrichtlijn water, (KRW)-groep van Rijkswaterstaat (RWS) en BWZ Ingenieurs, meerdere malen aandacht gevraagd voor het betrekken van de Noord Bovenpolder bij de KRW-plannen voor de Wantijzone. In de visie van de Stichting “van Wantijwadden tot parelketting”, zie nieuwblog, wordt deze polder deel van het getijdengebied (Wantijwadden) door aansluiting op het Wantij.

Eerder bij het dijkverzwaringsproject rond 2010 van het Waterschap Hollandse Delta is de Stichting ook intensief betrokken geweest bij het maken van plannen voor de Noord Bovenpolder. Dat heeft geresulteerd in meerdere ontwerpen.

Helaas zijn deze plannen om de polder bij het Wantij te betrekken toen niet doorgegaan.

Nu dreigt met KRW hetzelfde te gebeuren.

Stichting Het Wantij heeft steeds getracht te bevorderen dat de Noord Bovenpolder ook bij het KRW project wordt betrokken. Er is herhaaldelijk bij de ontwerpsessies gesproken over deze polder en er is een ontwerp gemaakt.

Er is nu zoals blijkt in de laatste presentatie van KRW een voorkeursvariant gekozen waarbij alleen de Hel- en Zuilespolder bij het getij wordt betrokken. Andere mogelijkheden, Otterpolder, Thomaspolder, beide van Staatsbosbeheer (SBB) zijn al vrij snel in de besprekingen afgevallen. Dat vanwege het besluit van SBB om hieraan niet mee te werken (er zou geen man/vrouwkracht zijn).

De Noord Bovenpolder is echter steeds in beeld gebleven maar ondanks de eerder aangekochte grond door de Provincie, viel deze polder uiteindelijk af omdat een aantal particuliere eigenaren weigerden hun land te verkopen. Een aantal eigenaren zou openstaan voor een verhuizing naar een ander geschikte locatie maar dat alternatief kon niet worden aangeboden/gevonden.

Op onze vraag aan de KRW projectleiding of onteigening een optie zou kunnen zijn werd geantwoord dat men dat liever niet doet. Ook zou de noodzaak er nu niet meer zijn omdat het voor het KRW project benodigde aantal hectaren al bereikt zou worden met de plannen voor de Hel en Zuilespolder.

Of dat juist is en of dat voldoende reden is niet tot onteigening over te gaan is ons niet bekend/kunnen we niet beoordelen, maar is ons inziens wel het onderzoeken waard. Gezien het gebruik voor akkerbouw van de NB polder zijn de huidige natuurwaarden zeer gering en het betrekken van de NB polder zou zodoende tot geringe schade voor bestaande natuurwaarden leiden. Ook zou het toevoegen van getijdennatuur in de NB polder het mogelijk kunnen maken verdere aanpassingen ten gunste van bestaande natuur in de Hel en Zuilespolder te realiseren. Wat betreft de Stichting wel in zodanige mate dat de essentie van de plannen voor ontwikkeling getijdennatuur in de Hel en Zuilespolder blijft behouden, zie daarover het vorige artikel op deze blog.

Bij het Rondetafelgesprek op dinsdag 24 januari in het Stadskantoor bleek nogmaals dat aan het bestaande landschap in de Hel- en Zuilespolder, oa verwoord door de heer Pijpers, grote waarde wordt gehecht. Zoals u weet heeft de Stichting binnen die keuze voor de Hel en Zuilespolder weten te bereiken dat er zowel veel bestaande landschappelijke als natuurwaarden waaronder bomen en bospercelen worden behouden alsdat er genoeg getijdennatuur wordt gerealiseerd.

We vinden het de moeite waard om nog een ultieme poging te doen beweging te krijgen in het NB polder dossier daartoe het volgende:

Kadastrale kaart

De NB polder is verdeeld in 20 lappen grond, bijna alle haaks op het Wantij, zie bijlage. Daarvan blijken er 12 in bezit van de Provincie te zijn en 8 eigendom van particuliere eigenaren. Perceel 1 t/m 15 samen zouden ons inziens een aansluitend gebied vormen van substantiële grootte, passend binnen de doelstellingen van KRW. Daarvan zijn perceel 5, 12, 14 en 15 in particuliere handen van drie verschillende eigenaren.

Onteigening in ruil voor een passende vergoeding van de drie eigenaren zou in onze ogen, een faire optie zijn en juist nu in het ontwikkelingsproces binnen Kaderrichtlijn water ook een optimale kans voor de natuur. Een faire optie mede omdat het erop lijkt dat deze landeigenaren de percelen alleen als inkomstenbron lijken te exploiteren.

Bijlagen 1 en 2 met percelen en eigenaren:

Bijlage 1
Bijlage 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *