Kritiek op ‘Omgevingsdialoog’ Wantij-West in brief aan college

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 6

Voor en na de zomer was er een Brede Omgevingsdialoog over de toekomst van het deel van het Wantij dat door Stadswerven stroomt. In een brief van 20-09-2022 aan het college van B&W gemeente Dordrecht zet het bestuur van Stichting Wantij uiteen wat er volgens ons op meerdere punten aan schort.

De brief is hier te lezen, onderstaand een korte samenvatting:
De natuur aan oevers van het Wantij te Stadswerven, ten onrechte Wantij-West genoemd, is grotendeels ontmanteld. Wat nog aanwezig is dient hoe dan ook behouden te blijven en voor de rest opnieuw aangelegd en liefst verbeterd te worden. Dit mag/kan ons inziens geen onderwerp zijn voor een omgevingsdialoog waarin mensen de gebruiksmogelijkheden van de rivier als ‘waterplein’ bespreken. Geen onderwerp voor een dialoog maar een vooraf vast te stellen essentiële randvoorwaarde. Vandaaruit is er nog steeds veel mogelijk om invulling te geven aan verdere specifieke menselijke belangen, zoals bijvoorbeeld een voetpad langs het water en allerlei vormen van recreatie. Mits het belang van de rivier goed in het oog gehouden wordt. Immers, meer ruimte, groen/natuur voor de rivier zelf en al het leven dat in en om haar leeft, dient ook het welbevinden van de mens, de bewoners van Stadswerven en van heel Dordrecht.

Landtong

In deze brief dringt het bestuur aan op uitvoering van de nodige maatregelen om invulling te geven aan die randvoorwaarden. De noodzaak voor het nemen van deze maatregelen vloeit ook voort uit de bestaande wet- en regelgeving en het beleid van Provincie en Rijksoverheid zoals Rijkswaterstaat maar ook van de gemeente Dordrecht zelf. De Brede Omgevingsdialoog is daarom gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en veronderstellingen die zelfs wetten aan hun laars lappen en geen rekening houdt met ecologische randvoorwaarden. Het bestuur van Stichting Het Wantij verzoekt het college dan ook dringend bij het symposium voor Wantij West de betrokkenen te laten weten dat hun ideeën, voor zover niet aan ecologische voorwaarden wordt voldaan, niet gerealiseerd kunnen worden.

Tevens dringt het bestuur van Stichting Het Wantij erop aan met de aanwezigen bij het symposium voor Wantij-West de dialoog op een andere manier te starten: ons voorstel is, ook als vervolg, te gaan denken/discussiëren vanuit het belang van de hele rivier en alles wat daar in leeft. Een rivier of deel ervan is immers geen statisch, veilig ‘waterplein’ in de binnenstad. Het Wantij is een dynamische, stromende getijden Biesbosch-rivier, onderdeel van het grote rivierensysteem in onze Delta.

Bomenrij, struweel en verruigde strook gras tussen 50kV gebouw en oever Wantij

Dit is deel 6 van de reeks ‘Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel’ over de bijna geheel onttakelde natuur in de wijk Stadswerven vanwege het woningbouwproject Stadswerven. Dit project gaat ten koste van de Biesbosch getijdennatuur aan de oevers van de zoetwatergetijdenrivier Het Wantij en ook van de natuur op het land, achter de oevers. Stichting Het Wantij strijdt al vele jaren tegen deze ontwikkeling die het gevolg is van wanbeleid en onwil van de gemeente Dordrecht. Er zijn wel degelijk mogelijkheden getijdennatuur te behouden en aan te leggen ondanks de bebouwing: EN EN in plaats van OF OF. Sinds kort begint deze strijd zijn eerste vruchten af te werpen.

Wantij en gebied Stadswerven

Het Wantij is een unieke zoetwatergetijdenrivier die Natura 2000 gebieden van en naar de Biesbosch verbindt met Natura 2000 gebieden aan de Oude Maas en de Noord. Het Wantij is een vriendelijke recreatieve groene bypass van de Beneden Merwede met zijn bijna geheel verstedelijkte harde oevers, vervuilende industrieën en zware vervuilende scheepvaart. Het is een natuurlijke verbindingsroute door de stad en juist vanwege de ongeschiktheid van de Beneden Merwede een heel belangrijke migratieroute en leefgebied voor vele dieren. Voor hen een levenslijn, een corridor van en naar de rest van de Delta. In deze serie meer daarover!

Foto’s De Kunstige Kol
Kaarten Studenten WUR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *