Italiaanse populieren; kapvergunning op losse schroeven!

De drie markante Italiaanse populieren in het Wantijpark aan de monding van de Vlij waarvoor de gemeente begin dit jaar een kapvergunning afgaf, worden na het felle protest afgelopen mei van Stichting Het Wantij nader onderzocht. De gemeente heeft toegezegd een zgn. picusmeting te laten uitvoeren door een extern bureau. Met deze meting kan het inwendige van de bomen in beeld worden gebracht.   Vervolgens zal de Stichting in september worden betrokken bij het besluit al of niet te kappen.

Stichting Het Wantij ontdekte pas na het verstrijken van de bezwaartermijn dat er een kapvergunning was afgegeven voor deze prachtige bomen. Een bezoek aan deze bomen leverde geen enkele aanwijzing dat de bomen ziek zouden zijn. Daarom liet de Stichting de bomen eind mei onderzoeken door een boomdeskundige. Ook dit uitgebreide onderzoek leverde geen enkele aanwijzing dat de bomen ziek zouden zijn zoals de gemeente beweerde. Integendeel; de onderzoekers concluderen dat de bomen zeer gezond zijn! Om uit de impasse te komen stelde de Stichting voor een derde partij in te schakelen. Verder heeft de gemeente toegezegd een meting van het inwendige te laten verrichten door een extern bureau.

Het directe gevaar dat de bomen gekapt zouden worden werd afgewend nadat de Stichting had geconstateerd dat zich een vogelnest bevond in een van de bomen: Dit betekende dat er voorlopig volgens de Wet Natuurbescherming niet gekapt mocht worden.

Intussen hadden diverse kranten, waaronder het AD en Dordt Centraal en ook RTV Dordrecht aandacht besteed aan deze merkwaardige zaak.* Gemeenteraadsleden van D66, SP, Groen Links en CU/SGP spraken hun verontwaardiging uit en CU/SGP stelde schriftelijke vragen aan het College van B&W. Het antwoord op deze vragen leverde de garantie op dat als uit nader onderzoek blijkt dat de bomen gezond zijn deze niet zullen worden gekapt.

Tientallen reacties kwamen binnen van mensen die zich ook zorgen maken over het in hun ogen veelvuldig onnodig kappen van, vaak prachtige, oudere bomen in Dordrecht.

Stichting het Wantij heeft zich het laatste jaar herhaaldelijk ingespannen, met wisselend succes, om waardevolle bomen te behouden. Er wordt gewerkt aan een rapport waarmee wordt getracht een bijdrage te leveren aan verandering in de kap-praktijken van de gemeente. De Stichting vindt het heel belangrijk dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met onze bomen, zeker als ze gezond zijn, maar ook als er wel wat aan mankeert. Juist oudere bomen hebben vaak, ook met eventuele ‘mankementjes’, een belangrijke ecologische functie.

Veel mensen gaan ook een band aan met oudere bomen; uit de reacties blijkt dat juist deze Italiaanse populieren, als oudere reuzen, de bewondering van velen genieten.

*
Dordt Centraal – 25 mei 2018:   Verzet tegen kap 40 jaar oude Italiaanse populieren
Algemeen Dagblad – 24 mei 2018:   Vogelnest redt ‘zieke’ populieren
RTV Dordrecht – 22 mei 2018:   Protest tegen aangekondigde boomkap Wantijpark

17 reacties op “Italiaanse populieren; kapvergunning op losse schroeven!”

 1. Geen goede zaak dat de gemeente de bomen als ziek kwalificeerde terwijl ze gezond blijken te zijn. Dat komt het vertrouwen in deze gemeente niet ten goede. Mijn ervaring is dat ook externe bureaus geregeld naar de wens van overheden oordelen. Ik noem zulke bureaus BUWO’S (Bureaus naar de Wens van de Opdrachtgevers). Dus houdt de vinger aan de pols S.W. Goed dat de bomen behouden konden worden. Het zijn inderdaad fraaie, markante seniore bomen die een goede oude dag verdiend hebben. Goed bezig SW. Proficiat.

 2. Geachte mevrouw van der Ploeg en meneer Goosen,

  Naar aanleiding van berichten in de krant heeft de fractie CU/SGP afgelopen woensdag vragen aan het college gesteld over de voorgenomen kap van de drie populieren. De wethouder heeft op de drie vragen geantwoord met ‘ja’. Ik wilde u hiervan op de hoogte stellen via deze mail.

  De vragen met daarachter de reactie van de wethouder waren:

  – Gaat het college in overleg met Stichting Het Wantij over de vergunning en over de uitkomsten van het bomenonderzoek? Ja
  – Is het college bereid om de vergunningverlening te heroverwegen en als bomenkap toch niet noodzakelijk is, deze in te trekken? Ja
  – Zijn voor het college de ontwerp principes van Tersteeg nog steeds uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van het park? Ja

  Ik begreep dat er al contact met u is geweest. Ik hoor natuurlijk graag van u hoe e.e.a. vanuit uw perspectief loopt en dank u voor de aandacht die uw Stichting heeft voor het park.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *