Categorie: Nieuws

Het Wantij stapt naar rechter om bomen Wantijoever op Stadswerven te behouden

Stichting Het Wantij heeft een voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat de gemeente Dordrecht de oeverbosstrook aan het Wantij achter de Prins Hendrikbrug nog verder gaat kappen. Op het terrein van Schaerweide zijn al drie keer bomen gekapt ondanks pogingen van de stichting hierover in gesprek te komen. Hoewel de stichting een bezwaar had […]

Grote natuurwaarden op Stadswerven

Stichting Het Wantij start grootschalig ecologisch onderzoek op Stadswerven: Wethouders Stam en Reynvaan van BVD hebben bij herhaling beweerd dat er geen, belangrijke, natuurwaarden op Stadswerven zijn. Dat werd nog eens herhaald in antwoord op de door drie politieke partijen (Groen Links, D66 en Christen Unie/SGP) gestelde artikel 40 vragen en bevestigd in de commissie […]

Steun Stichting Het Wantij met geld en of werk mee!

Steun Stichting Het Wantij: word donateur! U kunt de stichting in haar werk ondersteunen en daarmee bijdragen aan het behoud, herstel en bevordering van natuur, milieu en landschappelijke waarden in de Drechtsteden. Donaties Rekeningnummer: NL06 TRIO 0379 3165 87 Ten name van:       Stichting Het Wantij, Dordrecht 

Lozing pfoa en genX in het Wantij door waterbedrijf Evides te Dordrecht

Uit de brief aan de minister van Stichting Het Wantij: Stichting Het Wantij heeft via een WOB verzoek aan Rijkswaterstaat informatie verkregen waaruit blijkt dat het waterbedrijf Evides, producent van drink- en industriewater, op de locatie Baanhoekweg te Dordrecht, al vanaf 1999 zonder vergunning of toestemming water loost met hoge concentraties van het (vermoedelijk) kankerverwekkende […]

Aanpak Essentaksterfte: Dordrecht loopt nu voorop!

In overeenstemming met het verzoek van Stichting Het Wantij heeft de gemeente Dordrecht in AD/Drechtsteden van 1 februari, opnieuw bevestigd dat haar plan voor een radicale aanpak van de Essentaksterfte in 2019 wordt ingetrokken. Het aantal van 6 a 800 bomen dat op de nominatie stond om in 2019 gekapt te worden, wordt nu definitief […]

Natuurinclusief bouwen: juist nu!

Verstedelijking: In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen in steden gaan wonen. Dat betekent dat ook een stad als Dordrecht te maken krijgt met de vraag naar meer huisvesting. Voor het bouwen van woningen is natuurlijk ruimte voor bouwgrond nodig. Omdat we de Dordtse natuurgebieden en polders niet vol willen bouwen zal dit soms […]

Kap 5.000 essen in Dordrecht!

Stichting Het Wantij maakt zich grote zorgen over de recente aankondiging door het college van B&W van de gemeente Dordrecht dat alle zieke essen in de gemeente worden gekapt. Volgens het college zijn 65% van de 8.000 essen aangetast door de essentaksterfte. Het gaat dus om meer dan 5.000 exemplaren. Volgens de Stichting is deze […]

Wilgen; college B&W voorbarig!

Het College van B&W had in de brief die Stichting Het Wantij afgelopen zaterdag 6 oktober ontving gemeld dat de omgevingsvergunning betreffende de 5 wilgen onherroepelijk was. Dit blijkt nu volstrekt voorbarig te zijn: er gaat nog een beslissing van de bezwarencommissie komen; het college heeft dus niet gewacht op deze beslissing!  

Bomenkap op Schaerweide loopt uit de hand!

Plattegrond Schaerweide De uitvoering van het Landschapsplan Schaerweide van projectontwikkelaar en gemeente Dordrecht dreigt uit de hand te lopen. Nadat eerder dit jaar al naar schatting 30 bomen langs de Wantijoever aan de rand van het bouwterrein werden verwijderd zijn er kapvergunningen aangevraagd voor nog eens 17 bomen langs het Wantij en 5 wilgen bij […]

Schaerweide wil weer 17 bomen kappen aan Wantij

13 Essen, 3 esdoorns en een schietwilg moeten eraan geloven als het aan de projectontwikkelaar van Schaerweide ligt (samen met de gemeente Dordrecht). Het bouwproject Schaerweide, gelegen aan het Wantij en naast Villa Augustus, was al in opspraak vanwege de voorgenomen kap van de kring van 5 wilgen, zie onze eerdere berichten hierover.  

Wilgen Schaerweide: blokkade overleg, bewoners roeren zich!

Zoals eerder vermeld op deze site heeft Stichting het Wantij bezwaar ingediend tegen de door de gemeente afgegeven kapvergunning voor het groepje van 5 gezonde wilgen op het bouwterrein Schaerweide naast Villa Augustus. Deze bomen zouden moeten wijken voor een of twee parkeerplaatsen. De projectontwikkelaar kwam echter niet opdagen voor een gesprek. Inmiddels heeft een […]

Chemours: gifslang met vele koppen!

Na tientallen jaren ongecontroleerd z’n gang te kunnen gaan, heeft Dupont/Chemours een werkelijk schrikbarende rotzooi in onze leefomgeving achtergelaten. Een rotzooi bestaande uit mogelijk kankerverwekkende en in het milieu niet afbreekbare (persistente) fluor- koolstofverbindingen zoals PFOA en genX.*  

Provincie verlaagt lozing genX door Chemours!

GenX: Provincie verlaagt lozing genX op het oppervlaktewater door Chemours van 2035 kilo naar 148 kilo per jaar! Lees meer op de website van de provincie Zuid Holland: verdere verlaging lozing Chemour Al eerder, op 20 juni, was door Rijkswaterstaat aan de Provincie een advies afgegeven voor het lozen van 15 kilo per jaar.  Dit […]