Bezwaren tegen verjagen bever en vleermuizen van Landtong

Stadswerven Dordrecht

Op de Landtong, in het hart van Stadswerven, staan nog de laatste bomen temidden van de kaalslag die overal op Stadswerven heeft plaatsgevonden.

Aan de kant van de Haven Zuid (bij de Biesboschhal) staat een tiental zeer gezonde populieren van wel 100 jaar oud en aan de kant van het Wantij staan voornamelijk oudere wilgen. Beide boomsoorten brengen een enorme waarde voor de biodiversiteit met zich mee en die wordt alleen maar groter naarmate ze ouder worden.

In de loop der tijd zijn in de bomen veel door spechten gemaakte holten te vinden die geschikt zijn voor vleermuizen en ook als zodanig worden gebruikt. Met name Watervleermuizen hebben in een aantal populieren holten tot hun verblijfplaats gemaakt. Er zijn al vijf soorten vleermuizen vastgesteld die intensief gebruik maken van dit gebiedje.

De Bever bezoekt de Landtong regelmatig; overal zijn afgeknaagde boompjes te zien en het vermoeden is dat er een hol aanwezig is.

Voor deze en andere dieren waaronder vele soorten insecten is het essentieel dat de bomen behouden worden. Stichting Het Wantij vindt het behoud van de bomen, als levende wezens, op zichzelf van zeer grote waarde.

De gemeente heeft echter een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd en verkregen om de vleermuizen te mogen verjagen vanwege de voorgenomen woningbouw waarvoor het saneren en ophogen van de grond noodzakelijk werd geacht. . Daartoe is door de Omgevingsdienst Haaglanden toestemming gegeven alle bomen en overige vegetatie te verwijderen.

Daartegen heeft Stichting Het Wantij bezwaar aangetekend bij GS van de Provincie omdat de situatie radicaal is veranderd vanwege de nieuwe situatie waarin de Landtong niet meer bebouwd gaat worden maar een groene bestemming krijgt!

Na uitgebreid onderzoek heeft de Stichting een bureau gevonden dat ervaring heeft in het verwijderen van de grond rond de wortels op zodanige wijze dat de boom, gezond en wel, behouden kan worden. Sanering, ook van asbest, is dus mogelijk met behoud van het leefgebied van de dieren, zoals vleermuizen en bever.

Stichting Het Wantij in een verzoek aan het college van B&W voorgesteld hierover in gesprek te gaan en ook de gemeenteraad ingelicht, zie ook het volgende artikel op deze blog.

Juist omdat de Landtong niet meer bebouwd zal gaan worden (zie eerdere artikelen) is het naar het inzicht van de Stichting ook niet meer nodig het oorspronkelijke saneringsplan te volgen, waarbij een meter wordt afgegraven en vervolgens drie meter op te hogen. Het, na afgraven, weer aanvullen met grond tot het huidige niveau is voor een toekomstig recreatieve en natuurfunctie juist erg gunstig. De bever zal het gebied dan kunnen blijven gebruiken en met wat aanpassingen zelfs met meer gemak de oever op kunnen gaan. De bomen kunnen gezond blijven staan, de vleermuizen behouden hun foerageer- en woongebied, en mensen kunnen al wandelend het water van dichtbij ervaren.

In een volgend artikel wordt nog het bezwaar van Stichting Het Wantij tegen de verleende ontheffing voor het verjagen van de bever van het Wervenpark besproken. Dat bezwaar hangt sterk samen met het bezwaar voor de Landtong, mogelijk gaat het ook nog om dezelfde bever!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *