Auteur: Het Wantij

Unieke Beverburcht moet verdwijnen

Deze unieke beverburcht in de kraanbaan op het Wervenpark te Stadswerven mag de gemeente Dordrecht verwijderen. Dat is helaas de uitspraak van een rechter nadat Stichting Het Wantij had gevraagd eerst onderzoek te laten doen of behoud mogelijk was.

Gemeente zet kap meer dan 80 Populieren Rijksstraatweg door en negeert doortimmerd plan voor duurzaam behoud

De populieren aan de Rijksstraatweg te Willemsdorp zijn al vele jaren onderwerp van discussie bij de gemeente mede vanwege de overlast die bewoners zeggen te ondervinden van o.a. luis met als gevolg plakkerige aanslag op auto’s. Later werden die klachten uitgebreid naar afbrekende takken en klachten over vallende wormvormige zaden. Voor Stichting Het Wantij is […]

Uitspraak bomenkap Wantijoever Dordrecht in media

Hier volgen wat reacties in de media met ons commentaar naar aanleiding van de uitspraak Raad van State om 22 bomen te kappen aan de Wantijoever 50kV gebouw. Wat nu nog speelt is dat we het college hebben aangeschreven omdat er 14 bomen behouden dienen te worden zoals eerder en tijdens procedure eruit werd gesleept […]

Gevolg uitspraak Raad van State: Deel van de bomen Wantijoever 50 kV gebouw delven het onderspit

De Raad van State verwierp vandaag 22 februari het beroep van Stichting Het Wantij om alle bomen aan de Wantijoever te behouden. Natuurlijk is het teleurstellend, maar niet onverwacht. Wel hebben we 14 bomen kunnen redden maar de bijbehorende ecologische omgeving gelegen aan deze Biesboschrivier, belangrijk voor veel dieren, wordt helaas ontmanteld. Wij hebben de […]

KRW en Noord Bovenpolder: onteigenen?

Stichting Het Wantij heeft gedurende de sessies met de Kaderrichtlijn water, (KRW)-groep van Rijkswaterstaat (RWS) en BWZ Ingenieurs, meerdere malen aandacht gevraagd voor het betrekken van de Noord Bovenpolder bij de KRW-plannen voor de Wantijzone. In de visie van de Stichting “van Wantijwadden tot parelketting”, zie nieuwblog, wordt deze polder deel van het getijdengebied (Wantijwadden) […]

KRW plannen Hel en Zuilespolder

Aantekeningen t.b.v. Ronde tafel gesprek in Raadscommissie KRW dinsdagavond 24 jan 2023 Stichting Het Wantij is nu al weer twee jaar betrokken bij de KRW planontwikkeling voor de Wantijzone die uiteindelijk resulteerde in de keuze om de Hel en Zuilespolder bij het getij te betrekken en voor een deel van de Wantijoevers de natuurontwikkeling te […]

Stem Otter hartverwarmend!

De Wantijzaal in Villa Augustus liep vrijdagavond vol om te genieten van de lezing van Addy de Jongh in het kader van de “Stem van de Otter” georganiseerd door Stichting Het Wantij. De Otter is een icoonsoort van de Provincie Zuid Holland en beschermd door de Europese habitatrichtlijn. Vanwege de vele dode dieren door o.a. […]

Weizigtpark: Ruim 50 bomen gered door Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt maar College zet plannen door.

Elke boom telt! Stichting Het Wantij heeft zich samen met de Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt  ingezet om de verwoesting van het prachtige Weizigtpark met grote biodiversiteit, beschutte plekken voor mensen en dier en belangrijk leefgebied van vleermuizen, te voorkomen. Eind 2021 werd door de gemeenteraad van Dordrecht een krediet voor herinrichting van het Weizigtpark unaniem goedgekeurd. […]

Het belang van een park in de stad

Samen met bewonersgroep Natuurlijk Weizigt zet Stichting Het Wantij (SHW) zich in om de kap van vele bomen, het verwijderen van hoge struiken en het verbreden van paden tot wel 6 meter in het Weizigtpark tegen te gaan. Het is nog steeds mogelijk de petitie Kap de 123 bomen in het Weizigtpark Dordrecht niet te […]

Petitie behoud bomen en struiken Weizigtpark

November vorig jaar heeft Stichting Het Wantij al aandacht besteed aan het feit dat de gemeente Dordrecht 123 grote bomen wil kappen in het Weizigtpark. Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt is een petitie gestart om de gemeente te ervan te doordringen dat veel mensen tegen de kap van bomen, het verwijderen van hoge struiken en onnodig verbreden […]

Vernietigd leefgebied van de Rivierrombout aan Wantijoevers moet hersteld worden: Groenplan eerste stap

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 5 Stadswerven was een unieke locatie mede omdat zich overal bij de oevers zandige ondiepe bodems bevonden. Deze zand ophoping werd in de loop der eeuwen gevormd en zorgde ervoor dat een uniek leefgebied ontstond voor de larven van de rivierrombout, een zeer bijzondere en zeldzame libellensoort. Een schitterende […]

Landtong als eiland behouden voor natuur

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 3 De landtong achter de Biesboschhal tussen Wantij en Haven Zuid is bestemd voor het bouwen van 5 mega dure woningen. Daartoe moet deze waardevolle strook natuur zeer vergaand gesaneerd worden, want de vervuiling tot diep in de grond is enorm. Dat betekent dat, met zeer hoge kosten, alle […]

Mysterieus maaibeleid?

Of (in plaats van graancirkels) grascirkels langs de oever van het Wantij. Gisteren liep een medewerker van Stichting Het Wantij langs de rivier en zag tot zijn verbazing vreemde kringen rond bomen.

Otter nadert het Wantij via Stadswerven

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 2 Stichting Het Wantij heeft begin vorig jaar al bericht over de mogelijke komst van de otter naar het Wantij en het dier komt al meer in de buurt. De otter was uitgestorven in Nederland onder andere door versnippering van hun leefgebied en milieuverontreiniging. Vijftien jaar geleden was de […]

Gemeente Dordrecht: Wantij-west is ‘waterplein’

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 1 We kunnen natuur zeker ook stadsnatuur niet langer los zien van klimaatverandering en elk boom en elk stukje natuur, hoe klein ook telt! Op maandag 4 april jongst leden werd het IPCC-rapport 2022 gepresenteerd. Het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. […]

Genieten van een postzegel getijdenatuur

Hoe waardevol een postzegel kan zijn, laat een klein deel van de oever van Het Wantij zien. De beelden tonen hoe dit stuk, ter hoogte van Beekmanstraat 97 – 103, de laatste jaren ruiger en drassiger werd. Vanwege het verschil in hoogte, toegang van getij en een tweetal ondiepe kuilen is een bijzonder stukje natuur […]

RWS plannen Hel- en Zuilespolder aangepast

Zoals waarschijnlijk bekend is Rijkswaterstaat al tijden plannen aan het ontwikkelen voor het realiseren van getijdenatuur in de Boven- en Beneden Merwede (Sliedrechtse Biesbosch), waaronder delen van de Hel- en Zuilespolder en de oevers van het Wantij. De jarenlange betrokkenheid met inbreng van veel kennis van het gebied, de vele uren tijd die Stichting Het […]

Rechten voor de Rivier

Hoe we denken over de rivier, bepaalt hoe we ermee omgaan? Zien we een rivier als een object met een functie, bijvoorbeeld als een riool om alles wat we graag kwijt raken in te lozen en te dumpen, dan is dat anders dan als we de rivier zien als een levend wezen dat we respectvol […]

Crowdfunding: Red de populieren aan de Zeedijk

Alle dieren die onder, in en rond de bomen hun leefgebied hebben, denken er vast ook zo over. Boomkruipertjes, groene specht, tjiftjaf en de rosse en ruige vleermuis zijn maar enkelen van hen. Het zou geweldig zijn als u de populieren en hun biotoop wil steunen met een gift aan Stichting Het Wantij. Met uw bijdrage […]

Steunbetuiging Oekraïne

Ook wij als Stichting Het Wantij zijn hevig geschokt door wat er gebeurt in Oekraïne.  Een oorlog brengt ellende voor mensen, dieren en natuur. Om toch iets te kunnen doen heeft Heiltje van der Ploeg, voorzitter van SHW, het initiatief genomen om met een groep mensen te gaan mediteren voor de vrede.  Medewerkers van SHW sluiten […]

Vlijweide: bescherming bomenrij langs Vlij

In een schrijven van de gemeente Dordrecht als reactie op de zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan Vlijweide van Stichting Het Wantij is een voor een aantal bomen belangrijke wijziging opgenomen: de bomenrij langs het Vlij tussen de Baden-Powelllaan en de Oranjelaan worden in lijn met het verzoek van de Stichting voortaan beschermd.

Lichaamstaal van de boom spreekt…

Zoals waarschijnlijk bekend zet Stichting Het Wantij zich al jaren in voor een beter boombeleid in Dordrecht waarbij duurzaam onder- en behoud de insteek is. Zo hebben we bijvoorbeeld de breuksnoeimethode onder de aandacht gebracht van de Gemeente Dordrecht en deze is al meerdere keren toegepast.

Lokale Media

Nadat Stichting Het Wantij 12 november 2021 de plannen van Rijkswaterstaat bekendmaakte met betrekking tot het project Kader Richtlijn Water voor het Wantijpark en de Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden raakten die volop in de belangstelling en kregen ruim aandacht in de lokale media.

Ook Wantijpark onder water, veel bomen gaan plat

Na de Hel- en Zuilespolder zet Rijkswaterstaat serieus vaart achter het verder uitwerken van plannen om een deel aan de zuidkant van het Wantijpark onder water te zetten, zie kaartje: Stichting Het Wantij heeft zich hier binnen de overleggroep fel tegen gekeerd omdat deze plannen grote gevolgen blijken te hebben voor heel veel bomen. Het […]

Hel en Zuilespolder in AD

Vandaag heeft het AD/ Drechtsteden een artikeltje geplaatst naar aanleiding van onze grote zorgen over dreigende kap van wel 1000 bomen in de Hel en Zuilespolder. Tevens vind u een eerder geplaatst achtergrond artikel op onze nieuwsblog. Afbeelding © Jeffrey Groeneweg

Plannen Rijkswaterstaat om Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden onderwater te zetten kosten hectares bomen het leven

Stichting Het Wantij vindt de gevolgen van het onderwater zetten van de Hel- en Zuilespolder door Rijkswaterstaat waarbij hectares bospercelen zullen worden gekapt, onacceptabel. De Stichting constateert dat de plannen enorme negatieve consequenties hebben voor de bestaande natuur- en landschappelijke waarden alsook voor het leef- en schuilgebied van dieren en pleit ervoor deze plannen sterk […]