Achtergrond Rijkswaterstaatplannen Wantijzone

Er blijkt in Dordrecht nog weinig bekend te zijn over de plannen van Rijkswaterstaat om de waterkwaliteit te verbeteren met het project Kader Richtlijn Water (KRW). Daarom alvast een korte schets:

Waar het RWS om gaat is in het voldoen aan de wettelijke plicht om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Die is dramatisch slecht en Nederland voldoet bij lange na niet aan de Europese normen. Bijvoorbeeld de visstand is erg laag en ook die van allerlei ander dierlijk leven in het water, zoals behorende tot de groep van de macrofauna. Ook de chemische kwaliteit van water is slecht. Allemaal redenen om allerlei vormen van natuurlijke oevers en andere waternatuur aan te leggen.

Daarom het project Kaderrichtlijn Water (KRW) dat uiterlijk 2027 uitgevoerd zou moeten zijn (Europese verplichting). Daartoe worden in de Wantijzone (incl. Sliedrechtse Biesbosch) zoveel mogelijk locaties gezocht om natuurlijke oevers aan te leggen.

Als Stichting Het Wantij werken we daar graag aan mee. Maar natuurlijk niet ten koste van alles, niet ten koste van alle waardevolle bestaande natuur. De KRW-opdracht is iets van 50 of 60 hectare. De medewerking van de gemeente om de Hel- en Zuilespolder onder water te zetten is dus een “geschenk uit de hemel” voor dat project. Het past ook bij de visie die de gemeente onlangs liet maken en is opgenomen in de omgevingsvisie.

Wij hebben in dat kader zelf ook een visie voor de Wantijzone gemaakt en aan het college voorgelegd vanuit de gedachte van de “Rechten voor de Rivier”. Die vindt u “rechtsboven op deze nieuwsblog als aparte vermelding onder “links”. Vanuit onze visie hebben we veel ideeën ingebracht voor het Wantij en ons minder gefocust op de Merwelanden, etc. Wel hebben we vanuit de Stichting enkele adviezen gegeven.

Dit project in de Hel- en Zuilespolder is dus niet zomaar een project en ook niet een project dat uit de lucht komt vallen.

De Stichting heeft zeer grote bezwaren tegen de huidig ingezette weg om een maximaal oppervlak van de polder met het getij in verbinding te brengen. Wij hebben twee alternatieven ingebracht met de getekende rode en blauwe lijn, waardoor belangrijke natuur en landschappelijke elementen kunnen worden behouden: EN EN. (zie ook de video in vorige bericht op deze blog)

A, B, C, D en E  behoudenswaardige bomen, bospercelen en andere landschapselementen, zie video

De begrenzing met een waterkering aangegeven met de  blauwe lijn lijkt het meest optimaal, bovendien ook landschappelijk redelijk elegant, passend in het gebied. Voordeel is bijvoorbeeld ook het onnodig zijn van een verbinding naast de Helsluis met de Beneden Merwede met alle ingrepen van dien en ook dat er dan geen brug nodig is. De gemeente aast ongetwijfeld op een brug met fietspad, het liefst naar de ten oosten gelegen polder Stedendijk, zodat verdere stappen gezet kunnen worden om de Sliedrechtse  Biesbosch open te leggen voor recreatie. Ook daar zijn wij bepaald niet voor.

Dinsdag 23 november staat de Hel- en Zuilespolder als een agendapunt op de lijst van Commissie Fysiek. Of het onderwerp dan ook inhoudelijk behandeld zal gaan worden is ons niet bekend.

Toelichting: dit is alvast een inleidend bericht belangrijk voor verdere discussie. De eerste reacties bij het vorige bericht zijn al geplaatst. We gaan kijken of en hoe reacties die via andere wegen tot ons komen ook geplaatst zullen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *