Rechten voor de Rivier ook in Dordrecht onderzoek studenten Wageningen

WUR-studenten willen Het Wantij een stem geven - AD 30-06-2021In het AD/Drechtsteden interview geven masterstudenten van de Wageningen Universiteit hun beeld van de problematiek die zij tegen komen om in Dordrecht de Rivier het Wantij in de toekomst rechten te geven.

Deze groep van 6 studenten heeft voor deze studie gekozen op uitnodiging van Stichting Het Wantij.

De weerstand die de Stichting ondervindt is bijzonder te noemen en zegt veel over de gesloten cultuur bij deze gemeente.

WUR-studenten willen Het Wantij een stem geven - AD 30-06-2021

Ook Raad van State verbiedt kap bomen Wantijoever Stadswerven

De Raad van State oordeelde in het kort geding dat de bomenrij in de Wantijoever tussen Prins Hendrikbrug en Schaerweide moet blijven staan. In hoger beroep zal de Stichting zich verder inzetten om de bomen definitief te behouden.

Nu voor de vijfde keer (!) geeft een rechter Stichting Het Wantij gelijk; het belang van behoud van de bomen wordt steeds groter geacht dan het belang ze te kappen.

Wederom kon de gemeente haar (spoedeisend) belang om de bomen te kappen niet met deugdelijke argumenten onderbouwen. Er is geen spoedeisend belang mede omdat er nog geen begin is van een wijziging van het bestemmingsplan om appartementen in het 50kV gebouw mogelijk te maken aldus de rechter.

De rechter achtte de onomkeerbaarheid van kappen van doorslaggevend belang.

Op de zitting werden door de gemeente ronduit bedenkelijk argumenten naar voren gebracht. De advocaat van de gemeente wilde de rechter zelfs overtuigen met onzin argumenten zoals de bewering dat de bomen op het gebouw kunnen vallen. Het is duidelijk voor eenieder die de situatie ter plaatse kent, dat dit volstrekt onmogelijk is.

Ook werd door de advocaat van de gemeente tevergeefs getracht de toen zeer recente extreme weersituatie in Leersum te gebruiken om de rechter te overtuigen van het dreigende gevaar als de bomen blijven staan.

Rogier Horchner, advocaat van Stichting Het Wantij heeft namens de Stichting opnieuw een gesprek voorgesteld waarbij ook de aanleg van een vooroever wordt betrokken.

Het ziet er helaas niet naar uit dat het college nog in staat is in te zien dat het beter is eindelijk eens met de Stichting om de tafel te gaan zitten in plaats van oeverloos geld van de belastingbetaler te blijven verspillen.

Wordt vervolgd.

Ongekend: gemeente weigert interview met studenten universiteit Wageningen

Ondanks meerdere pogingen van de groep masterstudenten van de universiteit Wageningen om de gemeente te interviewen in het kader van hun project over Stadswerven werd het ambtenaren telkens weer verboden.
De opgegeven reden was dat de jurist van de gemeente adviseerde geen gesprek aan te gaan vanwege een lopende rechtszaak! Die rechtszaak betreft de tot nu toe succesvolle poging van de Stichting de nog resterende bomen langs het Wantij naast de Prins Hendrikbrug te beschermen.

Juist de poging van de studenten om op een objectieve wetenschappelijke manier de standpunten van diverse partijen betrokken bij natuurontwikkeling van het Wantij in kaart te brengen en mogelijk bij te dragen tot een oplossing van de tegenstellingen, werd daardoor zwaar bemoeilijkt.
Deze studie dient mede om de komst naar Dordrecht van het toekomstige project van Rechten voor de Rivier, voor te bereiden.

De gemeentelijke projectgroep voor Stadswerven heeft zich wederom van haar slechtste kant laten zien. Al sinds de Stichting in 2017 zich weer opnieuw ging bezighouden met het beschermen van bomen op Stadswerven wordt ieder contact geweigerd, deuren angstvallig dicht gehouden, geheimen beschermd. Al gauw werd duidelijk dat op slinkse wijze wet en regelgeving aan de laars werd gelapt hetgeen leidde tot het aanspannen van een rechtszaak en het stilleggen van projecten door de omgevingsdienst vanwege overtreding van de Natuurbeschermingswet.

Natuurstrook Wantijpark langs Vlij wordt in breedte verdubbeld.

Het voorstel van Stichting Het Wantij om het dijkje langs het bestaande griend aan de zuidoever van het Wantijpark tegenover Plan Tij weer terug te geven aan de natuur is nu positief ontvangen door de gemeente. Onlangs werd door de Stadsecoloog fiat gegeven en de ins en outs worden nader met hem besproken. Het dijkje parallel hieraan blijft wel toegankelijk voor wandelaars.

Het resultaat is dat het gebiedje in het dal tussen de dijkjes waarin de onlangs door snoei behouden rij bomen staat nu direct een extra natuurfunctie en waarde krijgt, aansluitend op het griend. Dit kan voor veel dieren een belangrijke functie krijgen. Het dijkje zelf kan een bescherming bieden aan in het griend levende dieren als vluchtplek bij hoog water bijvoorbeeld voor de bever.

Mocht het mogelijk zijn het dijkje plaatselijk te verlagen dan kan er tussen de dijkjes een drassige natuur ontstaan die leven kan bieden aan veel waterdieren maar ook geschikt is voor foeragerende vogels.

Kortom, heel veel winst met een eenvoudige maatregel.

Landtong bebouwen lijkt onmogelijk!

De gemeente wijzigde onlangs het bestemmingsplan voor de Landtong op de Stadswerven om het aantal geplande woningen terug te brengen van 57 gestapelde woningen naar 6 riante woningen voor de zeer welgestelden.
Stichting Het Wantij heeft, samen met bewoners, in een zienswijze de wens geuit in het geheel niet te bouwen en dit stuk natuur te behouden. Groen Links diende daarop samen met SP een amendement in van die strekking dat jammerlijk sneuvelde.
De zienswijze werd verworpen en het college stelde het gewijzigde bestemmingsplan vast. Daarop diende de Stichting een pro-forma beroep in bij de Raad van State.

Na kennis te hebben genomen van rapporten die de ernst laten zien van de vervuiling (niet alleen asbest in de bovenlaag, maar ook veel zeer giftige stoffen diep in de ondergrond) en de Stichting bovendien uit betrouwbare bron vernam dat de projectontwikkelaar van oordeel is dat bouwen op deze locatie om die reden eigenlijk niet goed mogelijk is, trok de Stichting het beroep in.

De bewering van het college dat bebouwing wel zou kunnen, lijkt vooral ingegeven door opportunistische motieven om nog niet de financiële consequenties onder ogen te hoeven zien. Afgraven tot op grote diepte, nodig voor woningbouw, zijn o.a. vanwege de enorme kosten nauwelijks realistisch. Dan is het betalen van een schadevergoeding ter compensatie aan de projectontwikkelaar waarschijnlijk een voordeliger optie.

Behoud vanwege natuurwaarden en als parkje voor bewoners van het verder overwegend versteende Stadswerven, is een heel positief en ook financieel gunstiger alternatief. Mede omdat de eisen aan sanering met de functie natuur in veel mindere mate hoeft plaats te vinden: een deklaag (zonder noodzaak van afgraven) kan voldoende zijn. Daarmee kunnen ook de bomen worden behouden. Het college zou er daarom goed aan doen de bestemming voor wonen los te laten.

Studenten Wageningen op bezoek in Dordrecht

Op een prachtige dag, 2 juni, kwamen 5 studenten plus een docent van de Wageningse Universiteit naar Dordrecht om hun onderzoeksproject gericht op de rivier het Wantij, in het bijzonder Stadswerven, van dichtbij te bekijken.

Over het contact van Stichting Het Wantij met deze studiegroep werd al eerder op deze site geschreven.

Het gaat om het bestuderen van de relatie van de mens met de rivier en hoe we er uiteindelijk toe kunnen komen de rivier een stem te geven en daarmee de natuur in en aan de oevers van de rivier, meer ruimte te geven en te integreren in ons leven.

Rechten voor het Wantij, een andere manier van kijken/denken/waarnemen

Stichting Het Wantij is een nieuw avontuur aangegaan met de Universiteit Wageningen: twee nieuwe projecten met casestudies over rivieren in meerdere landen. Die studies starten in september, maar eerst gaan 6 masterstudenten aan de slag om de problematiek te bestuderen die de Stichting tegenkomt bij het beschermen van deze rivier. Lees verder →

Het Wantij verbonden met andere rivieren over de hele wereld.

Stichting Het Wantij heeft zich via het project River Commons van de universiteit Wageningen verbonden met partners in ander landen zoals India, Colombia, Zambia en Nederland. De problematiek die mensen in de verschillende landen ervaren is mooi verbeeld in het bijgaande filmpje:


Stadswerven wordt groener, college zet eerste stapje naar natuurinclusief bouwen

Heuglijk nieuws; eindelijk is wat betreft natuurinclusief bouwen het roer om voor de woningbouw op Stadswerven: Het College van B&W gaat aan projectontwikkelaars opdracht geven bij komende projecten natuurinclusief bouwen als norm te hanteren!

* (zie hieronder de quote uit antwoordbrief aan raadscommissie motie natuurljke Wantijoevers ivm visie Staart aan cie Fysiek dd 11 december 2020 betreffende antwoord op vraag 4) Lees verder →

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Vlijweide

Stichting Het Wantij ziet graag veranderingen aangebracht in het plan voor het woningbouwplan van Vlijweide en heeft daarom een zienswijze ingediend voor het ontwerp bestemmingsplan.

Vlijweide is de naam die gegeven is aan de locatie van 4 schoolcomplexen tussen Noordendijk en het uiteinde van de Vlij. Dus juist tussen Plan Tij, de jachthaven en de Oranjelaan. Lees verder →

Wethouder onder vuur over platanen Stadspolderring

Artikel AD 14-1-2021 - Verbazing over kap platanen door geheim rapport

Het kon niet uitblijven: vuurwerk in de raadscommissie Fysiek, zie bijgaand artikeltje in AD.

Een Raadscommissie Fysiek die in een eerdere fase had laten weten graag te willen dat de platanen behouden zouden blijven; een wethouder die beweerde dat dat niet kon en een eigen rapport van de gemeente waarin staat dat het wel kan!

Vervolgens beweerde de wethouder ook nog dat een alternatief – het verplanten van de bomen – wel zou kunnen, maar dan alleen tegen zeer hoge kosten (1 miljoen). Dit terwijl uit het onderzoeksrapport bleek dat de bomen, realistisch gezien vanwege de vele kabels en leidingen, volgens de onderzoekers niet verplantbaar zijn! Lees verder →

Wilgen houden vol!

In 2018 en 2019 werden kapvergunningen afgegeven voor 7 wilgen aan de oever van het Wantij ter hoogte van de Wantijschool juist waar het asfalt van het voetpad eindigt en het pad achter de huizen van Plein 1940 1945 begint. Dit is een bijzonder stukje om te lopen; een “geitenpaadje”.

Hier had de gemeente al haar plannen klaarliggen om de voetpaden te verbinden, dus met nog meer asfalt. Het argument om de bomen te kappen was dat ze ziek waren: de watermerkziekte. Kappen zou besmetting van andere wilgen voorkomen. Lees verder →

Het Wantij wacht op komst Otter, Betuwelijn nog barrière

De otterpopulatie breidt zich in grote delen van Nederland gestaag uit. Hoewel het Wantij een ideaal leefgebied zou kunnen vormen, is het hier nog niet zover. De Betuwelijn en de A15 vormen tot nu toe een onneembare barriere zo vernamen we van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer liet vorig jaar onderzoeken hoe die barrière geslecht zou kunnen worden. Dat vereist echter nogal wat geduld daar het niet makkelijk is een waterverbinding door deze barrières aan te leggen. Lees verder →

College wil 34 Platanen onnodig laten kappen: er is wel degelijk een alternatief!

Het college wil 34 platanen langs de Stadspolderring – zie kaartje – kappen vanwege de nodig geachte herinrichting waaronder de ophoging en asfaltering van de weg en van de grond bij een aantal woningen.

Omdat veel raadsleden daar niet blij mee waren kwam het college met het alternatief van verplaatsen of oplichten van de bomen. Volgens het college zou dat dan wel 1 miljoen euro extra gaan kosten. Lees verder →

Aanvraag monumentale status 150 jaar oude populieren aan Wantij

populier 150 jaarHet komt niet vaak voor dat een populier in een stedelijke omgeving zo oud kon worden: naar schatting 150 jaar. Stichting Het Wantij wil graag dat de Bomenstichting de monumentale status aan deze boom verleent.

De dikste boom heeft op een hoogte van 130 centimeter een omtrek van 650 cm en is ongeveer 40 meter hoog. Dat is een doorsnee van ruim twee meter! Lees verder →

Twee oude populieren Loswalweg behouden maar nieuwe bedreigingen doemen op.

Twee van de vijf populieren aan de Loswalweg waarover we eerder op deze site schreven zijn voorlopig behouden, hopelijk voor lange tijd! Ook de Aalscholvers die duiken in het Wantij bij het Vissertje en hier nachts verblijven kunnen tevreden zijn…

Het werd, samen met bewoners, een lange weg van bezwaar, verzoeken voor nader onderzoek en een hoorzitting. Op de hoorzitting kwam het verlossende woord; de twee populieren kunnen blijven staan omdat uit nader onderzoek bleek dat de eerder gemelde aantastingen aan de stamvoet van de bomen niet ernstig genoeg was. Lees verder →

Treurwilg aan Wantij oever blijft voorlopig staan!


Op de achtergrond links de hotelboot aan de Badweg en rechts de Prins Hendrikbrug.

Stichting Het Wantij had een paar dagen geleden een gesprek met de gemeente over deze prachtige beeldbepalende Treurwilg langs het Wantij waar onlangs een kapvergunning voor was afgegeven.

De wilg is aan de stamvoet flink aangetast door zwammen, zie foto hieronder, de stam is hol en er bestaat daardoor een kans dat de boom een keer omvalt. In dit geval hoeft dat volgens Stichting Het Wantij niet te betekenen dat er gevaar dreigt omdat de boom gezien de schuine stand hoogstens in het water zal vallen. Lees verder →

Gemeente ontkent overtredingen en probeert te ontsnappen aan maatregelen in Stadswerven

In de twee interviews met Stichting Het Wantij afgelopen vrijdag bij Via Cultura van ATOS TV en gisteravond bij RTV Dordrecht heeft de vertegenwoordiger van de Stichting toelichting gegeven op de vele overtredingen van de Natuurbeschermingswet door de gemeente Dordrecht in Stadswerven.

De omgevingsdienst OZHZ die vanaf januari minstens vier projecten van de gemeente stillegde laat aan RTV weten dat zij het geheel eens zijn met de Stichting. Lees verder →