Wervenpark: verjagen bever en vernietigen burcht. Alternatieven geweigerd

In het kader van een bezwaarprocedure tegen de verleende ontheffing voor het verjagen van de bever uit het Wervenpark heeft Stichting Het Wantij het volgende aan het licht gebracht:

– Er is een bever bezig een burcht te maken in de Kraanbaan. Dit betekent dat de bever zich blijvend wil vestigen op het Wervenpark. Eerdere berichten dat het alleen zou gaan om een tijdelijke verblijfplaats, een leger, kloppen niet meer. Toch weigert de projectleiding de voorgenomen plannen aan te passen en wil zeer binnenkort met de werkzaamheden starten.

Lees verder →

Overhaaste kap bomen in kade Biesboschhal, overleg geweigerd

Vorige week vrijdag kwam er een telefoontje van een nieuwe projectleider bij Stadswerven die mededeelde dat de bomen voor de Biesboschhal gekapt zouden worden. Het ging om vijf meerstammige Canadese populieren en een esdoorn. In totaal gaf dat vanaf de voet van de kade het beeld van 16 bomen.

De bomenrij sloot aan op de bomenrij van de Landtong. De Stichting heeft recent bezwaar tegen de verleende ontheffing Wetnb aangetekend om zo de voorgenomen bomenkap op de Landtong mede vanwege de waarde voor vleermuizen en bever te voorkomen. (zie eerder artikel op deze blog).

Lees verder →

Gemeente onderzoekt mogelijkheden behoud bomen op Landtong!

Vorig jaar deed Stichting Het Wantij het voorstel aan het college om de plannen voor het kappen van alle bomen op de Landtong te herzien en een saneringsmethode te gebruiken waarbij de bomen worden gespaard.

Het college antwoordde niet onwelwillend :

Wij hebben uiteraard onderzocht of het saneren van de grond zodanig gedaan zou kunnen worden dat de bomen behouden kunnen worden. De technieken om grond weg te zuigen bij boomwortels zijn bekend, maar niet in alle gevallen toepasbaar.
Zeker wanneer grond verontreinigd is met asbest (stofdeeltjes) is deze techniek niet zonder meer toepasbaar. Daarnaast wordt het wortelgestel van de bomen vaak wel aangetast.”

Lees verder →

Aanleg natuurlijke oever bij Schaerweide toegezegd door college van B&W

aanleg-natuurlijke-oever-schaerweide

Aanleg natuurlijke vooroever bij Schaerweide toegezegd door college

In antwoord op de jarenlange inbreng in de vorm van mails, brieven en een rechtszaak van Stichting Het Wantij heeft het college ein een brief aan Stichting Het Wantij in juli vorig jaar toegezegd in het water voor Schaerweide “het maximale te doen” nieuwe natuur aan te leggen. Dit op enige afstand van de hoofdgeul, aansluitend op de terugwijkende oever, zie kaartje.

Lees verder →

Kan huidige territorium bever blijven op het Wervenpark?

Voor het Wervenpark heeft de gemeente een ontheffing aangevraagd en gekregen om de bever uit het gebied te verjagen. Een bever knaagt er op los in dit gebied aan beide zijden van de Kraanbaan en heeft er duidelijk zijn territorium gemaakt. Dat op een plek, waar de gemeente andere plannen heeft zoals toegankelijkheid voor mensen.

Lees verder →

Bezwaren tegen verjagen bever en vleermuizen van Landtong

Stadswerven Dordrecht

Op de Landtong, in het hart van Stadswerven, staan nog de laatste bomen temidden van de kaalslag die overal op Stadswerven heeft plaatsgevonden.

Aan de kant van de Haven Zuid (bij de Biesboschhal) staat een tiental zeer gezonde populieren van wel 100 jaar oud en aan de kant van het Wantij staan voornamelijk oudere wilgen. Beide boomsoorten brengen een enorme waarde voor de biodiversiteit met zich mee en die wordt alleen maar groter naarmate ze ouder worden.

Lees verder →

Gemeente zet kap meer dan 80 Populieren Rijksstraatweg door en negeert doortimmerd plan voor duurzaam behoud

De populieren aan de Rijksstraatweg te Willemsdorp zijn al vele jaren onderwerp van discussie bij de gemeente mede vanwege de overlast die bewoners zeggen te ondervinden van o.a. luis met als gevolg plakkerige aanslag op auto’s. Later werden die klachten uitgebreid naar afbrekende takken en klachten over vallende wormvormige zaden.

Voor Stichting Het Wantij is het volstrekt duidelijk dat de gemeente dit probleem van de bewoners al veel eerder serieus had moeten nemen en dat het laten bestaan hiervan alleen maar meer brandstof geeft aan de bewoners die van deze bomen af willen. 

Lees verder →

“Hoe populieren zonder gevaar waardevol oud kunnen worden”

Een interview in Trouw met Stichting Het Wantij en Storix

Op 26 juni is in de “Verdieping” van dagblad Trouw het onderstaand interview van Onno Havermans met secretaris van Stichting Het Wantij Cor Goosen en Ton Stokwielder van Boom en Landschapsbeheer Storix geplaatst.

In dit artikel wordt de rol van de Stichting geschetst om het bomenbeleid, in dit geval, voor de populieren in Dordrecht te beïnvloeden door het inbrengen van kennis van Storix. De Stichting wist meerdere projecten te initiëren in Dordrecht in het Wantijpark en langs het Wantij en sinds kort was ook de strijd om behoud van de laatste rijen populieren langs de Zeedijk succesvol. Daartoe gaf de Stichting opdracht aan Storix om een rapport over duurzaam behoud van populieren met de gebruikte methode te maken. Deze methode behelst het d.m.v. snoei meer licht brengen in de kroon in combinatie met breuksnoei zodat de boom geen takken meer laat vallen en zo al gauw 50 jaar ouder kan worden en bovendien van enorme ecologische meerwaarde kan worden.

Lees verder →

Uitspraak bomenkap Wantijoever Dordrecht in media

Hier volgen wat reacties in de media met ons commentaar naar aanleiding van de uitspraak Raad van State om 22 bomen te kappen aan de Wantijoever 50kV gebouw. Wat nu nog speelt is dat we het college hebben aangeschreven omdat er 14 bomen behouden dienen te worden zoals eerder en tijdens procedure eruit werd gesleept en dus toegezegd!

Lees verder →

Gevolg uitspraak Raad van State: Deel van de bomen Wantijoever 50 kV gebouw delven het onderspit

De Raad van State verwierp vandaag 22 februari het beroep van Stichting Het Wantij om alle bomen aan de Wantijoever te behouden. Natuurlijk is het teleurstellend, maar niet onverwacht. Wel hebben we 14 bomen kunnen redden maar de bijbehorende ecologische omgeving gelegen aan deze Biesboschrivier, belangrijk voor veel dieren, wordt helaas ontmanteld.

Wij hebben de bomen en de dieren wel een stem gegeven die gedurende de afgelopen jaren overal is gehoord. Het Dordtse college heeft zich echter doof gehouden, Het is een afgang voor ook dit nieuwe college dat de mond vol heeft over biodiversiteit, klimaat en een zgn. nieuw bomenbeleid.

Lees verder →

KRW en Noord Bovenpolder: onteigenen?

Percelen in Noord Bovenpolder 1 t/m 20

Stichting Het Wantij heeft gedurende de sessies met de Kaderrichtlijn water, (KRW)-groep van Rijkswaterstaat (RWS) en BWZ Ingenieurs, meerdere malen aandacht gevraagd voor het betrekken van de Noord Bovenpolder bij de KRW-plannen voor de Wantijzone. In de visie van de Stichting “van Wantijwadden tot parelketting”, zie nieuwblog, wordt deze polder deel van het getijdengebied (Wantijwadden) door aansluiting op het Wantij.

Lees verder →

KRW plannen Hel en Zuilespolder

Aantekeningen t.b.v. Ronde tafel gesprek in Raadscommissie KRW dinsdagavond 24 jan 2023

Huidige plan voor Hel en Zuilespolder

Stichting Het Wantij is nu al weer twee jaar betrokken bij de KRW planontwikkeling voor de Wantijzone die uiteindelijk resulteerde in de keuze om de Hel en Zuilespolder bij het getij te betrekken en voor een deel van de Wantijoevers de natuurontwikkeling te stimuleren door het aanleggen van rijshoutdammen. In eerste instantie leek het bij het getij betrekken van een deel van het Wantijpark een goed idee maar vanwege de gevolgen voor waardevolle bomen hebben we ons daartegen in twee instantie (succesvol) verzet. Ook is er gekeken naar gebieden van Staatsbosbeheer maar die plannen sneuvelden omdat SBB daar geen prioriteit aan kon geven. Ook de Noord Bovenpolder kon helaas niet betrokken worden vanwege eigenaren die niet wilden vertrekken.

Lees verder →

Stem Otter hartverwarmend!

Addy de Jongh in actie.

De Wantijzaal in Villa Augustus liep vrijdagavond vol om te genieten van de lezing van Addy de Jongh in het kader van de “Stem van de Otter” georganiseerd door Stichting Het Wantij.

De Otter is een icoonsoort van de Provincie Zuid Holland en beschermd door de Europese habitatrichtlijn. Vanwege de vele dode dieren door o.a. het verkeer en de chemische vervuiling van het water in de rivieren stierf de Otter in Nederland uit (de laatste werd overreden in1988). Een rechtszaak moest er aan te pas komen om overheden te verplichten maatregelen te treffen knelpunten weg te nemen.

Lees verder →

Stem van de Otter: lezing door Addy de Jongh op vrijdagavond 10 februari

Addy de Jongh van Stichting Ottercenrum Nederland nam contact op met Stichting Het Wantij nadat hij bij de bestudering van de vele barrières voor de otter in het Zuid Hollandse landschap tot de ontdekking kwam dat het Wantij de meest natuurlijke toegang is voor de otter om de Biesbosch te bereiken.

Inmiddels zijn er al meerdere bezoekjes aan het Wantij geweest met Addy en zijn er ideeën gevormd om aan de oevers geschikte plekken voor dit dier in te richten. De noodzaak om oevers geschikt te maken zal, vooral in Stadswerven de nodige hoofdbrekens geven. Stichting Het Wantij is al jaren actief om natuurlijke oevers ook in Stadswerven te realiseren. Het belang daarvoor wordt alleen maar groter als Dordrecht de otter welkom wil heten want Stadswerven is de entree voor de otter naar de Biesbosch!

Datum: 10 februari 2023

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Wantijzaal in Villa Augustus – route

Gratis toegang. Meld je tijdig aan!

Aanmelden Lezing Addy de Jongh

Over Addy de Jongh

Lees verder →

Binnenkort uitspraak Raad van State over lot bomen in Wantijoever Schaerweide/50KV gebouw

Vanaf 2019 heeft Stichting Het Wantij (SHW) ingezet op het behoud van de bomenrij in de Wantijoever bij de Prins Hendrikbrug. Eerder lukte het helaas niet de bomenrij direct ernaast te behouden. Overleg bleek niet mogelijk, want de projectgroep Stadswerven wilde daar niets van horen. Het aantekenen van bezwaar om wat tijd te kopen voor een mogelijk gesprek gaf ook geen resultaat. De eerste rij van 38 bomen bij Schaerweide werd in 2019 gekapt. Daar bleef het niet bij want er volgde in de loop van 2019 geheel onverwacht nog een vergunning om 10 bomen te kappen. Ook daartegen werd bezwaar gemaakt en de hoorzitting afgewacht. De datum en tijd voor die hoorzitting van de bezwarencommissie was vastgesteld. Ondanks dat kapte de gemeente de bomen al voor de zitting!

De overgebleven bomenrij bij de Prins Hendrikbrug
Lees verder →

Verwaarloosd knotwilggriend aan Wantijoever Generaal Spoorpad wordt in ere hersteld!

Al vele jaren, sinds de oprichting in 2005, bepleit Stichting Het Wantij het herstel van het griend aan het Generaal Spoorpad naar de oude staat, waarbij de spindotterbloem weer de mogelijkheid krijgt op te bloeien. Het is verheugend dat hier eindelijk een begin mee is gemaakt.


Het griend werd de laatste jaren namelijk niet goed meer onderhouden. De voor de watertoevoer noodzakelijke geulen waren dicht geslibd en volgeraakt met gedumpt snoeihout. De wilgen zelf waren te vaak en te fors, dus ondeskundig, gesnoeid waardoor de conditie sterk achteruit was gegaan. Dat dit heeft kunnen gebeuren in opdracht van de Natuur en Vogelwacht Biesbosch is een raadsel. Net als het een vraagstuk is waarom er geen controle heeft plaatsgevonden door de gemeente Dordrecht.

Lees verder →

Weizigtpark: Ruim 50 bomen gered door Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt maar College zet plannen door.

Elke boom telt! Stichting Het Wantij heeft zich samen met de Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt  ingezet om de verwoesting van het prachtige Weizigtpark met grote biodiversiteit, beschutte plekken voor mensen en dier en belangrijk leefgebied van vleermuizen, te voorkomen.

Eind 2021 werd door de gemeenteraad van Dordrecht een krediet voor herinrichting van het Weizigtpark unaniem goedgekeurd. Het plan behelsde de kap van 124, waaronder veel oudere, bomen waarvoor er 145 nieuwe veel kleinere exemplaren terug geplant zouden worden. Dat veel gezonde bomen moesten wijken voor verbreding van de paden en aanleg van een plein voor de fietsenstalling werd gebracht als een succesverhaal. De gemeente Dordrecht beweerde dat alles er beter op zou worden: meer insecten, meer leven in het water, meer vitale bomen. Zelfs werd het argument gebruikt dat met een aantal van deze veranderingen het oorspronkelijke ontwerp van landschapsarchitect Doornbos zou worden hersteld. Hoe de gemeenteraad van een stad die zich heeft laten uitroepen tot wereldbomenstad voor de kap van zoveel bomen kan kiezen is Stichting Het Wantij een raadsel.

Lees verder →

Deel bomen Zeedijk blijft duurzaam behouden, doorbraak beleid populieren

In overleg met de gemeente Dordrecht heeft Stichting Het Wantij weten te bereiken dat er een plan wordt uitgevoerd om een deel van de populieren op de Zeedijk die dit najaar zouden worden gekapt duurzaam te behouden. De inzet was ongeveer de helft om en om te kappen zodat de andere helft de ruimte krijgt de komende 50 jaar uit te kunnen groeien tot monumentale bomen. Helaas heeft de gemeente ervoor gekozen 40% te laten staan en ook nieuwe bomen aan te planten.

Lees verder →

Alles wijst erop: Brug Plan Tij naar Wantijpark van de baan

Eindelijk rust voor de natuur in het Wantijpark: de brug over de Vlij van Plan Tij naar het Wantijpark gaat zeer waarschijnlijk definitief niet door, zo is de stemming onder partijen in de gemeenteraad. Sinds enige tijd is de verantwoordelijkheid voor de aanleg van een brug door de gemeente van de projectontwikkelaar overgenomen. Morgen wordt erover gestemd of de gemeente 3 miljoen wil neertellen voor een nieuwe brug en alles wijst erop dat niemand daar aan mee wil doen. Er is slechts een belang van enkele bewoners die hun hondje willen uitlaten.

Lees verder →

Kritiek op ‘Omgevingsdialoog’ Wantij-West in brief aan college

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 6

Voor en na de zomer was er een Brede Omgevingsdialoog over de toekomst van het deel van het Wantij dat door Stadswerven stroomt. In een brief van 20-09-2022 aan het college van B&W gemeente Dordrecht zet het bestuur van Stichting Wantij uiteen wat er volgens ons op meerdere punten aan schort.

Lees verder →

Petitie behoud bomen en struiken Weizigtpark

November vorig jaar heeft Stichting Het Wantij al aandacht besteed aan het feit dat de gemeente Dordrecht 123 grote bomen wil kappen in het Weizigtpark. Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt is een petitie gestart om de gemeente te ervan te doordringen dat veel mensen tegen de kap van bomen, het verwijderen van hoge struiken en onnodig verbreden van fietspaden steun zijn. SHW steunt actie tegen de kap van harte!

Teken de petitie!

Lees verder →

Vernietigd leefgebied van de Rivierrombout aan Wantijoevers moet hersteld worden: Groenplan eerste stap

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 5

Stadswerven was een unieke locatie mede omdat zich overal bij de oevers zandige ondiepe bodems bevonden. Deze zand ophoping werd in de loop der eeuwen gevormd en zorgde ervoor dat een uniek leefgebied ontstond voor de larven van de rivierrombout, een zeer bijzondere en zeldzame libellensoort. Een schitterende serie foto’s van een uitsluipende rivierrombout van natuurfotograaf Johannes Klampwijk laat zien hoe deze libelle rechtop uit zijn larvehuidje kruipt.

Lees verder →

Landtong als eiland behouden voor natuur

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 3

De landtong achter de Biesboschhal tussen Wantij en Haven Zuid is bestemd voor het bouwen van 5 mega dure woningen. Daartoe moet deze waardevolle strook natuur zeer vergaand gesaneerd worden, want de vervuiling tot diep in de grond is enorm. Dat betekent dat, met zeer hoge kosten, alle huidige natuurwaarden waaronder de vele bomen moeten verdwijnen. Juist de bomen zijn van uitermate groot belang voor vleermuizen zo blijkt uit een rapport van 2020.

Lees verder →

Otter nadert het Wantij via Stadswerven

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 2

Stichting Het Wantij heeft begin vorig jaar al bericht over de mogelijke komst van de otter naar het Wantij en het dier komt al meer in de buurt.

De otter was uitgestorven in Nederland onder andere door versnippering van hun leefgebied en milieuverontreiniging. Vijftien jaar geleden was de Weerribben-Wieden de plek waar dit diersoort werd teruggebracht in de natuur. De waterkwaliteit is van groot belang voor de otters en natuurlijk alle andere dieren die in en rond water leven.

Lees verder →

Gemeente Dordrecht: Wantij-west is ‘waterplein’

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 1

We kunnen natuur zeker ook stadsnatuur niet langer los zien van klimaatverandering en elk boom en elk stukje natuur, hoe klein ook telt! Op maandag 4 april jongst leden werd het IPCC-rapport 2022 gepresenteerd. Het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het nieuwe rapport laat zien hoe hard het nodig is om nu alles te doen aan het behoud van biodiversiteit en duurzaam onderhouden van bestaande natuur en juist in steden bomen te laten staan en meer groen aan te planten. Vervuiling, vooral ook chemische vervuiling, moet worden tegengegaan en geluidsoverlast teruggedrongen in rivieren en andere natuur. Met het oog op de toekomst en stijging van de waterspiegel vraagt dat om een rivier die veiligheid kan bieden en water in grote hoeveelheden kan afvoeren.

Lees verder →

Genieten van een postzegel getijdenatuur

Hoe waardevol een postzegel kan zijn, laat een klein deel van de oever van Het Wantij zien.

De beelden tonen hoe dit stuk, ter hoogte van Beekmanstraat 97 – 103, de laatste jaren ruiger en drassiger werd. Vanwege het verschil in hoogte, toegang van getij en een tweetal ondiepe kuilen is een bijzonder stukje natuur ontstaan. Een plek waar eenden, meerkoeten, ganzen, kraaien en andere dieren voedsel vinden of lekker kunnen badderen. Het biedt door de seizoenen heen een heel wisselend beeld van soms opgedroogd tot overspoeld bij hoogwater.

Lees verder →

RWS plannen Hel- en Zuilespolder aangepast

Zoals waarschijnlijk bekend is Rijkswaterstaat al tijden plannen aan het ontwikkelen voor het realiseren van getijdenatuur in de Boven- en Beneden Merwede (Sliedrechtse Biesbosch), waaronder delen van de Hel- en Zuilespolder en de oevers van het Wantij. De jarenlange betrokkenheid met inbreng van veel kennis van het gebied, de vele uren tijd die Stichting Het Wantij gestoken heeft in het bestuderen van deze plannen, het doen van veldonderzoek en het bedenken van een alternatief plan heeft duidelijk vruchten afgeworpen! SHW is verheugd over de aanpassingen die Rijkswaterstaat heeft gedaan in het nieuwe ontwerp, want vele bomen worden gespaard.

Lees verder →

Rechten voor de Rivier

Hoe we denken over de rivier, bepaalt hoe we ermee omgaan? Zien we een rivier als een object met een functie, bijvoorbeeld als een riool om alles wat we graag kwijt raken in te lozen en te dumpen, dan is dat anders dan als we de rivier zien als een levend wezen dat we respectvol moeten benaderen, die we kunnen vragen of hij of zij dat wel wil.

Nu is duidelijk dat die rivier geen antwoord zal geven, zoals we dat kunnen verwachten van onze medemens. We kunnen wel ver komen door meettechnieken te gebruiken om te zien wat er zoal in het water zit dat er van nature niet in hoort. Vervolgens kunnen we, als beschaafde natie zoals we onszelf graag zien, in het belang van mens en dier, normen gaan stellen, normen waarmee de grenzen worden aangegeven van wat nog acceptabele vervuiling is. Die normen komen tot stand in het spanningsveld van menselijke belangen, zoals die van de industrie, de landbouw, etc.

Lees verder →

Crowdfunding: Red de populieren aan de Zeedijk

Alle dieren die onder, in en rond de bomen hun leefgebied hebben, denken er vast ook zo over. Boomkruipertjes, groene specht, tjiftjaf en de rosse en ruige vleermuis zijn maar enkelen van hen.

Het zou geweldig zijn als u de populieren en hun biotoop wil steunen met een gift aan Stichting Het Wantij. Met uw bijdrage kan SHW onder meer een bedrijf met ruime kennis, hart voor bomen en heel veel praktijkervaring met het duurzaam behoud van populieren inschakelen, waar we goede ervaringen mee hebben. Hiermee gaan we ons uiterste best doen de gemeente Dordrecht te overtuigen hoe de laatste populieren langs de Zeedijk op een goede manier behouden en onderhouden kunnen worden en dit kan een voorbeeld zijn voor de talloze populieren elders.

Lees verder →

Steunbetuiging Oekraïne

Ook wij als Stichting Het Wantij zijn hevig geschokt door wat er gebeurt in Oekraïne.  Een oorlog brengt ellende voor mensen, dieren en natuur. Om toch iets te kunnen doen heeft Heiltje van der Ploeg, voorzitter van SHW, het initiatief genomen om met een groep mensen te gaan mediteren voor de vrede. 

Medewerkers van SHW sluiten zich aan bij deze wat afwijkende vraag voor de stichting om aanstaande woensdag 1 maart om19.30 mee te doen aan een meditatie voor de vrede voor Oekraïne. Je kan dat gewoon thuis doen en je verbinden met iedereen die meedoet, op je eigen manier, zoals bijvoorbeeld: een kaars branden, (mantra)zingen, bidden, stilte… 

Vlijweide: bescherming bomenrij langs Vlij

In een schrijven van de gemeente Dordrecht als reactie op de zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan Vlijweide van Stichting Het Wantij is een voor een aantal bomen belangrijke wijziging opgenomen: de bomenrij langs het Vlij tussen de Baden-Powelllaan en de Oranjelaan worden in lijn met het verzoek van de Stichting voortaan beschermd.

Lees verder →

Veel bomen gered in Wantijpark en in Merwelanden

Wantijpark

Op de valreep naar het nieuwe jaar kunnen we wederom een succes van Stichting Het Wantij melden, beter nog: een overwinning voor bomen!

De acties die we voeren tegen de plannen van Rijkswaterstaat om ten koste van heel veel bomen delen van het Wantijpark en van de Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden onderwater te zetten hebben nu al tot belangrijke resultaten geleid.

Lees verder →

Ook Wantijpark onder water, veel bomen gaan plat

Na de Hel- en Zuilespolder zet Rijkswaterstaat serieus vaart achter het verder uitwerken van plannen om een deel aan de zuidkant van het Wantijpark onder water te zetten, zie kaartje:

Stichting Het Wantij heeft zich hier binnen de overleggroep fel tegen gekeerd omdat deze plannen grote gevolgen blijken te hebben voor heel veel bomen. Het dringende verzoek van de Stichting om deze plannen te heroverwegen werd door de projectleiding van RWS terzijde geschoven. Ondanks deze desastreuze gevolgen voor de bomen is de gemeente Dordrecht voorstander van dit plan, zo is gebleken.

Lees verder →

Plannen Rijkswaterstaat om Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden onderwater te zetten kosten hectares bomen het leven

Stichting Het Wantij vindt de gevolgen van het onderwater zetten van de Hel- en Zuilespolder door Rijkswaterstaat waarbij hectares bospercelen zullen worden gekapt, onacceptabel. De Stichting constateert dat de plannen enorme negatieve consequenties hebben voor de bestaande natuur- en landschappelijke waarden alsook voor het leef- en schuilgebied van dieren en pleit ervoor deze plannen sterk aan te passen.

Lees verder →

Rechten voor de Rivier ook in Dordrecht onderzoek studenten Wageningen

WUR-studenten willen Het Wantij een stem geven - AD 30-06-2021In het AD/Drechtsteden interview geven masterstudenten van de Wageningen Universiteit hun beeld van de problematiek die zij tegen komen om in Dordrecht de Rivier het Wantij in de toekomst rechten te geven.

Deze groep van 6 studenten heeft voor deze studie gekozen op uitnodiging van Stichting Het Wantij.

De weerstand die de Stichting ondervindt is bijzonder te noemen en zegt veel over de gesloten cultuur bij deze gemeente.

WUR-studenten willen Het Wantij een stem geven - AD 30-06-2021